ДФЗ преведе над 660 млн. лева по СЕПП за Кампания 2022

Парите са преведени по сметките на 54 067 земеделски производители

Източник: АГРИ.БГ

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе на земеделските стопани субсидиите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2022. Изплатени са общо 660 972 103 лв. на 54 067 стопани.

Това е най-голямото и очаквано плащане от земеделските стопани. ДФЗ – РА успя да осъществи най-ранното плащане по СЕПП в сравнение с предходни години, седмица по рано от обявените срокове в индикативния график.

Изчисленията по СЕПП са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и съобразно данните предоставени от Министерство на земеделието по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за Кампания 2022.

Индикативната ставка по схемата за оторизациите през месец декември е определена в размер на 194,29 лв./ха.

Определянето на ставката по СЕПП за оторизациите през месец декември от Кампания 2015 насам се извършва въз основа на общата заявена площ по схемата (през конкретната кампания) и предвидения бюджет по схемата. При изчисленията на полагащото се подпомагане през месец декември се използва проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП), като част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), обновяван чрез разчитане на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно заснемане и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината от страна на областните и общински структури на Министерство на земеделието.

Ежегодно, след одобряване на окончателни данни за слой ПДП се извършват и финалните оторизации и плащания по СЕПП. Извършването на първоначални изчисления и оторизации по схемата с индикативна ставка на база разполагаем бюджет и заявена площ по схемата за съответната година и данните от проекта на слой ПДП при плащанията през месец декември на годината на кандидатстване е механизъм, който предоставя възможност на стопаните да получат първоначално подпомагане по СЕПП още в рамките на календарната година на кандидатстване.

Окончателният размер на подпомагането на хектар по схемата за Кампания 2022 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието след одобрение на окончателния обхват на слой ПДП. На тази база ДФ „Земеделие” ще извърши финални оторизации по СЕПП през месец юни 2023 г.