Вижте на каква категория ниви можете да правите фотосолари

По подмярка 6.4 за неземеделски дейности ще се финансират инсталации само за собствени нужди

Източник: AGROZONA.BG

Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), се казва в официален отговор от Министерство на земеделието до Агрозона. Това означава, че ако фотосоларната инсталация не е предназначена за осигуряване на енергия на стопанството, земята, която се използва за изграждането им, трябва да е неполивна, или да е категоризирана след седма категория.

През септември 2022 г се предвижда отваряне на подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, сочи индикативният график на ПРСР 2014-2020 г. По тази подмярка обаче няма да могат да се изпълняват фотосоларни инсталации, които са насочени само за продажба на енергията към мрежата. По схемата ще могат да се реализират производствени дейности, услуги в други сектори, развитие на занаяти, ВЕИ инсталации, но само за собствени нужди, като с парите могат да се финансират разходи за строителство, машини, оборудване и софтуер. Проекти за селски туризъм няма да са допустими за финансиране.

Ще могат да кандидатстват микропредприятия или фирми земеделски производители, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект са 10 хил. евро (19 558 лева), а максималните – 400 хил. евро (782 332 лева).

Подпомагането ще покрива 50% от заявените допустими разходи по проекта.

Предвиденият бюджет, който ще бъде разпределен между проектите, е 29 млн. евро (56 719 070 лева).

Приемът е предвиден да приключи през октомври, а бенефициери могат да са микропредприятия, физически лица, които са регистрирани като занаятчии, земеделски стопани и търговски, чието стопанство има СПО над 8 хил. евро.