Важно за собствениците и ползвателите на земеделски земи

31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 69 и заявление по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2022/2023 г., припомнят Областните дирекции по земеделие.

Имайте предвид, че тази година 31 юли се пада в неделя, което автоматично означава, че документи се приемат до 1 август 2022 г.

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите.

Ползвателите на земеделски земи подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, може да се разпределя между ползвателите като „бели петна“.