АЗПБ обсъди актуални проблеми на сектора с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

Източник: Агрозона.бг

Ръководството на Асоциацията на земеделските производители в България проведе работна среща с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция Николай Каварджиклиев, по време на която постави на дневен ред множество актуални въпроси, които засягат интересите на земеделските производители, съобщиха от Асоциацията.

Прием и оценки на проектите по подмярка 4.1 и 4.2

Една от темите, които бяха обект на обсъждане по време на срещата, касае приема и оценките на проектите по подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства и 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
На първо място АЗПБ апелира за създаване на ясни и единни правила, по които експертите на ДФЗ-РА ще оценяват и одобряват проектите, с цел да се избегне субективния елемент при оценяването.

„Опитът ни през годините показва, че при разглеждане на проектите една и съща инвестиция се одобрява в едни и се отхвърля в други проекти. Подобна е ситуацията и с даване на точки по критериите“, коментира председателят на УС на АЗПБ Венцислав Върбанов.
В този контекст бе обсъдена и възможността при обжалване от страна на бенефициентите при подобни случаи и когато решението на първа инстанция е в полза на бенефициента, ДФЗ да изпълнява решенията на Съда, без да обжалва. Изпълнителният директор на разплащателната агенция пое ангажимент да съблюдава аргументите и основателността и ДФЗ да не обжалва в случаите, когато има доказан субективизъм, техническа грешка или грешка от страна на експертите на ДФЗ.

„Към момента практиката показва, че когато обжалванията вървят на две инстанции процесът се забавя толкова много, че се налага да се плащат пари от националния бюджет“, допълни още Върбанов.

На второ място бе поставен въпросът относно текущото състояние по разглеждане и оценка на проектите от последния прием по подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСР 2014-2020 в контекста на новата пазарна ситуация с растящите цени на материали, машини, услуги и пр. Асоциацията установява нагласи на кандидати за отказ от реализация на проекти, подадени през 2020-2021 г.,  както поради завишени цени, така и поради краткия срок за изпълнение – до септември 2023 г. В тази връзка, г-н Каварджиклиев съобщи, че ДФЗ ще одобрява новите проекти по 4.1 и 4.2 с актуализирани през месец март 2022 г. референтни цени, които до сериозна степен се доближават до пазарните цени в момента. Той допълни, че проектите по подмярка 4.1 се разглеждат от 80 екипа с цел за възможно най-бързо преминаване към следващ етап. Очаква се бенефициентите по подмярката да получат през юни писма със забележки по проектите, които трябва да бъдат отстранени.  В рамките на срещата АЗПБ получи от г-н Каварджиклиев  позитивен отговор на предложението за удължаване на крайния срок по подмерки 4.1 и 4.2. с поне още една година.

Забавени плащания на подадени заявки за изпълнени проекти

АЗПБ алармира ДФЗ за редица забавени плащания на подадени заявки за изпълнени проекти. При настоящата галопираща инфлация, сериозни задължения на кандидатите по банкови кредити и все по-острата нужда от достатъчни оборотни средства Асоциацията апелира за максимално експедитивна оторизация към бенефициентите. Председателят на АЗПБ даде примери за забавяне с повече от 3-4 месеца. Той посочи също фрапиращи примери за забавяне на отговор от Фонда по т.нар. анекси, които се налагат във всички случаи, когато бенефициента прави промени по одобрените инвестиции. Изменения се налагат все по-често, най-вече поради забавяне при одобрението.

Директорът на Фонда пое ангажимент да анализира случаите, посочени от АЗПБ и да бъдат взети мерки за подобряване на работата и елиминиране на субективни и необосновани забавяния. Това от своя страна е ключово и за напредъка в изпълнението на Програмата и минимизирането на рискове от бъдеща загуба на средствата по ЕЗФРСР, допълни още той.